Skip Ribbon Commands
Skip to main content
DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số liệu thống kê tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp
Số liệu thống kê tổng hợp về đầu tư trực tiếp nước ngoài
Số liệu thống kê tổng hợp về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Dữ liệu về dự án đầu tư công
Thông tin kinh tế - xã hội
Số liệu kinh tế - xã hội
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội
Số liệu về doanh nghiệp nhà nước
Dữ liệu về thủ tục hành chính của Bộ
Dữ liệu công khai dự toán ngân sách nhà nước
Dữ liệu về văn bản pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư