Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

 • Tổng vốn thực hiện: 7.650 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 5.261,38 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 2.279,66 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.315,27 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 85.816 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 102.928 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 102.103 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 962 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 485 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 1.278 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.350 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.204,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 306,29 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 174,14 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 153 dự án

  - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 204 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.239 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.100 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.200 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 559,23 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 229,06 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 623,73 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 108 dự án

  - Tăng vốn: 44 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 236 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.185 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.970 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.730 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.774 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.259,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 672,82 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 417,74 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 261 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 263 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.486 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.273 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.439 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.526 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.082,60 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 451,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.897,67 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 228 dự án

  - Tăng vốn: 152 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 341 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.276 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.214 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.631 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.800 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.155,63 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 620,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 201,99 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 212 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 234 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.742 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.546 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.716 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết