Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
5 THÁNG NĂM 2023

 • Tổng vốn thực hiện: 7650 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 5261,375 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 2279,661 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3315.269 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 962 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 485 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1278 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 102928 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 102103 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 85816 triệu USD  
Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp
THÁNG 8/2023

 • Tổng số DN thành lập mới: 14.047
 • Tổng số vốn đăng ký: 135.298 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 79.942
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 6.259
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 5.178
 • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.375
Xem chi tiết >>

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng, đô la Mỹ
2 Lạm phát cơ bản
3 Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian
4 Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất
5 Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
6 Chỉ số giá sản xuất công nghiệp
7 Chỉ số giá cước vận tải kho bãi
8 Chỉ số giá sản xuất dịch vụ
9 Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
10 Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
11 Tỷ giá thương mại hàng hóa (ToT)
12 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
13 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
14 Tổng điều tra Dân số và nhà ở
15 Niên giám thống kê
16 Điều tra vốn đầu tư quý
17 Điều tra vốn xây dựng quý
18 Dữ liệu XNK hàng hóa
19 Dữ liệu Cơ sở SXKD Cá thể 01/10 hàng năm
20 Doanh nghiệp
21 Dự án đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài
22 Hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia
23 Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch
24 Giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
25 Đầu tư công
26 Danh mục các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu và các loại hình khu kinh tế khác
27 Cơ sở đào tạo đấu thầu
28 Giảng viên đấu thầu
29 Định danh tập trung cho các đối tượng sử dụng các Hệ thống CNTT
30 Mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử
31 Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
32 Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ
33 Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ
34 Nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
35 Danh mục dùng chung cho các hệ thống: địa bàn hành chính, hệ thống ngành kinh tế,…
36 Đăng ký doanh nghiệp