Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2023

 • Tổng số DN thành lập mới: 103.658
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 11.787
 • Tổng số vốn đăng ký: 969.618 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 668.804
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 45.742
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10843

 • Số vốn đăng ký: 99104 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 68583

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2038

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 15067

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 8841

 • Số vốn đăng ký: 65562 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 51059

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1167

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3927

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 14221

 • Số vốn đăng ký: 145665 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 92645

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1412

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6286

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 15967

 • Số vốn đăng ký: 154639 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 119089

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1509

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 9610

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 12098

 • Số vốn đăng ký: 103741 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 74607

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1223

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5952

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 13904

 • Số vốn đăng ký: 138746 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 103887

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1482

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7098

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 13737

 • Số vốn đăng ký: 126863 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 78992

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1581

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7024

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 14047

 • Số vốn đăng ký: 135298 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 79942

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1375

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6259

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết