Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT Tên cơ sở dữ liệu Nội dung cơ sở dữ liệu Đơn vị quản lý CSDL Ghi chú
A DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH
1 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp CDLQG về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu trữ tại CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp. CSDL này phục vụ cho công tác cấp đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh CSDLQG theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư là tập hợp dữ liệu về các dự án đầu tư trên phạm vi toàn quốc có kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan liên quan. Cục Đầu tư nước ngoài Đã đăng ký, đề xuất CSDLQG trình Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tại văn bản số 6013/BKHĐT-TTTH ngày 14/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
3 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu thầu CSDLQG về đấu thầu là tập hợp thông tin của hoạt động đấu thầu được xây dựng, cập nhật và duy trì để lưu trữ thông tin về đấu thầu, phục vụ: quản lý và chia sẻ, sử dụng chung giữa các cơ quan nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến các cơ quan, doanh nghiệp. Cục Quản lý đấu thầu Đã đăng ký, đề xuất CSDLQG trình Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tại văn bản số 6013/BKHĐT-TTTH ngày 14/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
4 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công là tập hợp thông tin cơ bản về chương trình, dự án và kế hoạch đầu tư công được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Đã đăng ký, đề xuất CSDLQG trình Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tại văn bản số 6013/BKHĐT-TTTH ngày 14/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
5 Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm hồ sơ quy hoạch, các dữ liệu về tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên; Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Vụ Quản lý quy hoạch Đã đăng ký, đề xuất CSDLQG trình Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tại văn bản số 6013/BKHĐT-TTTH ngày 14/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
6 Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước CSDLQG về doanh nghiệp nhà nước là tập hợp dữ liệu về các thông tin cơ bản của DNNN được xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác trên Cổng thông tin doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu truy nhập thông tin về doanh nghiệp nhà nước và phục vụ lợi ích xã hội; Cục Phát triển doanh nghiệp Đã đăng ký, đề xuất CSDLQG trình Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tại văn bản số 6013/BKHĐT-TTTH ngày 14/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
7 Cơ sở dữ liệu về khu công nghiệp, khu kinh tế CSDL về khu công nghiệp, khu kinh tế là tập hợp các thông tin về cơ sở pháp lý, kết quả hoạt động, tình hình thu hút đầu tư, lao động, tình hình bảo vệ môi trường... trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; Vụ Quản lý các khu kinh tế Đã đăng ký, đề xuất CSDLQG trình Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tại văn bản số 6013/BKHĐT-TTTH ngày 14/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
8 Cơ sở dữ liệu về tư vấn viên Cơ sở dữ liệu về tư vấn viên bao gồm các thông tin cơ bản về tư vấn viên cá nhân và tư vấn tổ chức, bao gồm: tên, lĩnh vực tư vấn, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, thông tin để liên lạc Cục Phát triển doanh nghiệp
9 Cơ sở dữ liệu về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CSDL về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các thông tin cơ bản về chương trình như đối tượng, cơ quan chủ quản chương trình, phạm vị thực hiện, nguồn vốn, thời gian thực hiện …phục vụ mục tiêu công bố công khai toàn bộ các chương trình hỗ trợ DNNVV sử dụng vốn ngân sách nhà nước để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận Cục Phát triển doanh nghiệp
10 Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã là tập hợp dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công về đăng ký hợp tác xã Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
11 Cơ sở dữ liệu về thống kê Cơ sở dữ liệu về thống kê là tập hợp dữ liệu của điều tra thống kê: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở; Tổng điều tra Nông nghiệp và nông thôn; Tổng điều tra Kinh tế; các CSLD điều tra khác;... Tổng cục Thống kê
B DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA BỘ
1 CSDL định danh tập trung CSDL định danh tập trung cho các đối tượng sử dụng các Hệ thống CNTT là tập hợp thông tin của người sử dụng các Hệ thống CNTT của Bộ được quản lý tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
2 CSDL mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử CSDL mã định danh của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ là tập hợp mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
3 CSDL về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ CSDL về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ là tập hợp thông tin của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được công bố công khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ và phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính trên Phần mềm một cửa điện tử của Bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
4 CSDL về phản ánh, kiến nghị CSDL về phản ánh, kiến nghị là tập hợp các thông tin về phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
5 CSDL văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ CSDL văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ là tập hợp các văn bản quy phạm pháo luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu các quy định, chính sách của các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp được công bố trên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
6 CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Bộ CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Bộ là tập hợp các thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức của Bộ để phục vụ công tác quản lý cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
7 CSDL các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao CSDL các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bao gồm danh mục các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ việc chỉ đạo điều hành, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ. Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
8 CSDL về các danh mục dùng chung cho các hệ thống: địa bàn hành chính, hệ thống ngành kinh tế,… CSDL về các danh mục dùng chung cho các hệ thống: địa bàn hành chính, hệ thống ngành kinh tế,…bao gồm các thông tin về địa bàn hành chính, hệ thống ngành kinh tế… Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số